English

نمایشگاه خارجی

پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان بلونیا- ایتالیا (SAIE 2018)

پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان بلونیا- ایتالیا (SAIE 2018)

تاریخ: 25 مهر تا 28 مهر 1397
(17 Oct - 20 Oct 2018)
مدیر پروژه:

حمید رضا آملی

شماره تماس مدیر پروژه:

21912651

مسئول اجرایی:

آقای نادری

شماره تماس مسئول اجرایی:

21912692