نمایشگاه خارجی

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال پاریس- فرانسه (SIAL 2018)

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال پاریس- فرانسه (SIAL 2018)

تاریخ برگزاری: 29 مهر تا 3 آبان 1397
(21 Oct - 25 Oct 2018)

مدیر پروژه:

-

شماره تماس مدیر پروژه:

-

مسئول اجرایی:

خانم مهر علی بیگی

شماره تماس مسئول اجرایی:

21912568