نمایشگاه خارجی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان دارالسلام- تانزانیا

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان دارالسلام- تانزانیا

تاریخ برگزاری: 10 آبان تا 12 آبان 1397
(01 Nov - 03 Nov 2018)

مدیر پروژه:

آقای موبدی

شماره تماس مدیر پروژه:

21912376

مسئول اجرایی:

-

شماره تماس مسئول اجرایی:

-