نمایشگاه خارجی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی- پاکستان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی- پاکستان

تاریخ برگزاری: 24 آذر تا 26 آذر 1397
(15 Dec - 17 Dec 2018)

مدیر پروژه:

آقای برهانی

شماره تماس مدیر پروژه:

-

مسئول اجرایی:

آقای رسولی

شماره تماس مسئول اجرایی:

21912328-22662823