هدف از طراحی iwindoor این است که ابزار هوشمند و کارامدی را در اختیار تولیدکنندگان در و پنجره قرار دا