• تولید اکتان بوستر جهت استفاده در صنایع سوخت • تولید افزودنی های رنگ و رزین:  اکتوات کلسیم  اکتو