شرکت کیمیاژن پژوه پارس با تکیه بر توان علمی پرسنل و مدیریت شرکت ، توانسته در امور تجهیزات آزمایشگاهی