قارتالNSK تنها مرکز تخصصی تولید انواع: پولی، فلکه هرزگرد (گیرلس ، هیدرولیک و سفارشی ) و انواع پولی