بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

سالن: 31B

غرفه: 254