نساجیت راه حلی (درست و به موقع) برای خرید گروهی نساجیت (Nasajit) تلفیقی از نساجی (Nasaji) ، فناوری ا