ماموریت INN بین 57 کشوراسلامی (افتتاح 1390): ارتقاء همکاریهای علمی وصنعتی؛ حمایت از انتقال/توسعه/مد