میشکا در گروه شیرآلات اقتصادی کاویان قرار دارد و خاص بودن در طراحی آن مشهود است. میشکا در سال 1398 ب