بأسمه تعالی شرکت سقز سازی سیوان کردستان در سال 1377 به شماره ثبت 2274 با اهداف زیر تاسیس گردید : الف