شرکت یقین با برخورداری از دانش فنی، فن آوری و نیروهای متخصص خود همواره در صدد بوده است به عنوان یکی