گروه سروستان با هدف تولید مواد غذایی سالم که از مهم ترین دغدغه های امروزی جوامع می باشد، شرکت صنایع