نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

سالن:

غرفه: • 1002- شمال سمعی بصری