بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

سالن: 44B

غرفه: 1014