فعالیت حرفه ای در سال 1380 خورشیدی، اولین واحد تولید دان آماده مرغ گوشتی با استفاده از دستگاه ها و خ