شرکت پارس شرکت فن آوران صنعتی آیریا پارس با مشارکت و تحت لیسانس شرکت Plasser & Theurer / اتریش، با