فهرست برخی از مشتریان شرکت : مينوتهران، مينو خرمدره، لينا نيك( لينا )، رامامهر آریا(لوسی)، ایران شکل