شرکت تمیز ریس خونه، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ در زمینه‌ی منسوجات بی‌بافت، با هدف تامین نیازهای خانه‌