در شرایطی که ایران و جهان درگیر بیماری کرونا شده است و این بیماری سلامت مردم دنیا را نشانه رفته است