آیترام از سال 1393 با واردات ترامپولین های ورزشی کار خود را آغاز کرد. با گذشت زمان و تحولات سیاسی و