شرکت فرآورده های دیرگداز الماس، یک شرکت نوپا مبتنی بر دانش و فناوری جدید جهت تولید انواع محصولات