معاونت علمی و فناوری نمایشگاه های زیر را برگزار میکند 1- نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوت