شرکت دانش بنیان آروین زیست سلامت فعاليت خود را در زير مجموعه هلدينگ تحقيقاتي، توليدي و بازرگاني آروي