این محصول از یک مخزن تاشوی، فیتیله نخی آبرسان و یک لوله انتقال آب به مخزن به همراه نشانگر موجودی آب